دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندسی منابع طبیعی

ام البنین بذرافشان
مرتبه: دانشیار
رشته: علوم و مهندسی آبخیزداری علوم آب
ایمیل: O.bazrafshan@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »
دفاع از پایانامه کارشناسی ارشد-

دفاع از پایانامه کارشناسی ارشد-

تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کیفیّت و کمیّت منابع آب زیرزمینی در دشت سروستان

ادامه مطلب »

دفاع از رساله دکتری

دفاع از رساله دکتری

بررسی اثرات تغییر پوشش زمین و تغییر اقلیم بر هدررفت خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد استقلال میناب، هرمزگان)

ادامه مطلب »

دانلودها »