دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی

عباداله بانشی
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت بازرگانی مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
ایمیل: e.baneshi@gmail.com, e.baneshi@hormzgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »