دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا

محمد اکبریان
مرتبه: استادیار
رشته: جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی
ایمیل: m.akbarian@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس، کیلومتر 9 جاده میناب، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی.
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »