دانشکده علوم پایه گروه آمار

حسین زمانی
مرتبه: استادیار
رشته: آمار استنباط
ایمیل: zamani.huni@hormozgan.ac.ir
آدرس: zamani.huni@gmail.com
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »
شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »