دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندسی منابع طبیعی

مرضیه رضایی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی منابع طبیعی بیابانزدایی
ایمیل: ma.rezai8011@gmail.com
آدرس: دانشگاه هرمزگان دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »