دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه باغبانی

منصوره شمیلی
مرتبه: دانشیار
رشته: کشاورزی-علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
ایمیل: shamili@ut.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان-دانشکده کشاورزی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »
کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »
شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »