دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه باغبانی

عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی
مرتبه: دانشیار
رشته: علوم و مهندسی باغبانی فیزیولوژی پس از برداشت
ایمیل: mirzaalian@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس - دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »