دانشکده علوم انسانی گروه علوم اجتماعی

مصطفی ظهیری نیا
مرتبه: دانشیار
رشته: جامعه شناسی گروههای اجتماعی
ایمیل: zahirinia@hormozgan.ac.ir-mozan54@yahoo.com
آدرس: استان هرمزگان - بندرعباس- دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »