دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی

حسن بیابانی
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت بازرگانی بازاریابی
ایمیل: h_biabani@hormozgan.ac.irوhmbiabani@yahoo.com
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »