دانشکده علوم انسانی گروه زبان و ادبیات فارسی

عاطفه جمالی
مرتبه: استادیار
رشته: زبان وادبیات فارسی
ایمیل: jamali.atefeh@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »

اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »