دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مکانیک

محمدعلی میرزایی خلیل آبادی
مرتبه: استادیار
رشته: مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ایمیل: mirzaima@gmail.com&amp:mirzaima@hormozgan.ac.ir
آدرس: 33340123-076
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »