دانشکده علوم انسانی گروه آموزش زبان انگلیسی

پروانه زارعی پور
مرتبه: استادیار
رشته: زبان شناسی آواشناسی
ایمیل: parvane_zareipur@yahoo.com
آدرس: دانشگاه هرمزگان دانشکده علوم انسانی گروه آموزش زبان انگلیسی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »