دانشکده علوم انسانی گروه آموزش زبان انگلیسی

علی پوردریایی نژاد
مرتبه: دانشیار
رشته: زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی
ایمیل: alipoordaryiae@yahoo.com
آدرس: دانشگاه هرمزگان، دانشکده رودکی، طبقه دوم
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »