دانشکده علوم و فنون دریایی گروه زیست

احمد همایی
مرتبه: استاد
رشته: بیوشیمی
ایمیل: a.homaei@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »
کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »