دانشکده علوم پایه گروه شیمی

آرش قادری
مرتبه: دانشیار
رشته: شیمی آلی
ایمیل: aghaderi@hormozgan.ac.ir
آدرس: Department of Chemistry, College of Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas 71961, Iran.
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »