دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

محمد صادقی
مرتبه: دانشیار
رشته: حقوق اقتصادی(تطبیقی) حقوق اقتصادی تطبیقی اروپا- آمریکا
ایمیل: mo.sadeghi@hormozgan.ac.ir
آدرس: گروه حقوق دانشگاه هرمزگان
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »