دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا

مهدی میرزاده کوهشاهی
مرتبه: استادیار
رشته: جغرافیای انسانی جغرافیای سیاسی-ژئوپلیتیک
ایمیل: mahdi.mirzade@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، ساختمان مولوی- گروه جغرافیا- ساختمان معاونت فرهنگی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »
شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »