دانشکده علوم پایه گروه شیمی

سمیه دیانت
مرتبه: دانشیار
رشته: شیمی معدنی
ایمیل: s.dianat@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »