دانشکده علوم انسانی گروه مشاوره و روانشناسی

سمانه نجارپوریان
مرتبه: استادیار
رشته: مشاوره خانواده
ایمیل: najarpourian@hormozgan.ac.ir;s.najarpourian@yahoo.com
آدرس: دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »