دانشکده علوم پایه گروه شیمی

امین حسینیان
مرتبه: استادیار
رشته: شیمی آلی
ایمیل: a.hosseinian.chem@hormozgan.ac.ir&amp:a.hosseinian.chem@gamil.com
آدرس: دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم پایه (فارابی)، گروه شیمی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »