دانشکده علوم و فنون دریایی گروه شیلات

آرش اکبرزاده
مرتبه: دانشیار
رشته: شیلات - ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان
ایمیل: akbarzadeh@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه هرمزگان - گروه شیلات
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »
انتشارات »
شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »