دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی

ملیحه سیاوشی
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت بازرگانی بازاریابی
ایمیل: siyavooshi@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »