دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری گروه مدیریت دولتی

مژگان ضرغامی فرد
مرتبه: استادیار
رشته: مدیریت رفتارسازمانی
ایمیل: mzarghamifard@yahoo.com/zarghami@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »

پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »