دانشکده علوم پایه گروه شیمی

معروف زارعی
مرتبه: استاد
رشته: شیمی شیمی آلی
ایمیل: mzarei@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان- دانشکده علوم پایه (فارابی)- گروه شیمی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »