دانشکده علوم و فنون دریایی گروه علوم غیر زیستی

مهدی محمد مهدیزاده
مرتبه: دانشیار
رشته: فیزیک دریا فیزیک دریا
ایمیل: mehdizadeh@hormozgan.ac.ir
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »