دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

علیداد عسکری
مرتبه: استادیار
رشته: فیزیک گرایش ذرات بنیادی ذرات بنیادی
ایمیل: askari@hormozgan.ac.ir, ____-, alidadaskari@gmail.com
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »