دانشکده علوم و فنون دریایی گروه زیست

عدنان شهدادی
مرتبه: دانشیار
رشته: زیست شناسی- بیوسیستماتیک جانوری فیلوژنی و سیستماتیک مولکولی
ایمیل: adnan1361@gmail.com
آدرس: ایران، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشگده علوم و فنون دریایی، گروه آموزشی زیست شناسی دریا
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »