دانشکده علوم پایه گروه آمار

مجید هاشم پور
مرتبه: استادیار
رشته: آمار استنباط آماری
ایمیل: ma.hashempour@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان - دانشکده علوم پایه-ساختمان رازی - گروه آمار
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »