دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

مریم نورافشان فسایی
مرتبه: استادیار
رشته: فیزیک ماده چگال محاسباتی
ایمیل: m.nourafshan@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »