دانشکده علوم پایه گروه شیمی

فائضه ثمری
مرتبه: دانشیار
رشته: شیمی تجزیه
ایمیل: fsamari@hormozgan.ac.ir, fayezehsamari@gmail.com
آدرس:
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »