دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه باغبانی

علیرضا یاوری
مرتبه: استادیار- مدیر گروه
رشته: علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی و معطر
ایمیل: yavari@hormozgan.ac.ir
آدرس: بندرعباس- دانشگاه هرمزگان- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- گروه علوم و مهندسی باغبانی- طبقه اول.
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »
مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »