دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا

اسداله خورانی
مرتبه: دانشیار
رشته: جغرافیای طبیعی آب و هوا شناسی
ایمیل: khoorani@hormozgan.ac.ir
آدرس: دانشگاه هرمزگان، گروه جغرافیا
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »

انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »

تدریس »

اطلاعیه ها »

دانلودها »