دانشکده علوم پایه گروه شیمی

سید مصیب دریانورد
مرتبه: استادیار
رشته: شیمی تجزیه
ایمیل: s.m.daryanavard@gmail.com
آدرس: ساختمان فارابی - طبقه دوم - گروه شیمی
اطلاعات تحصیلی »
اختراعات »

کتاب ها »

مقالات و ترجمه شده ها »
پایان نامه ها »
انتشارات »

شرکت در سمینارها و همایش ها »
تدریس »
اطلاعیه ها »

دانلودها »